Fig 11. Sternostoma porteri Hyland, 1962 prodorsal region.
back